Definities

  1. Als Ice Can, Heemkundige Kring: Als Ice Can, Heemkundige Kring, gevestigd te Arendonk onder KvK nr. 0418128002.

  2. Klant: degene met wie Als Ice Can, Heemkundige Kring een overeenkomst is aangegaan.

  3. Partijen: Als Ice Can, Heemkundige Kring en klant samen.

  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Als Ice Can, Heemkundige Kring.

  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

  1. Alle prij